Kamu Gözetimi Uzmanları Derneği - Satış
  • Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Mayıs 2015 baskısı

2 cilt 16x23 cm. ebatlı, 70 gr. 1. hamur, sayfalar tek renk baskılı

1440 sayfa, iplik dikişli, Sert  Kapak


ÖNSÖZ

    Küreselleşme ile birlikte ülkelerdeki ekonomik yapılar gelişmeye başlamış ve uluslararası ticaretin yaygınlaşması, küresel entegrasyonu zorunlu hale getirmiştir. Uluslararası ticaretin gelişmesi ile ülkelerdeki sermaye, yabancı piyasalarda işlem görmeye başlamış ve böylece uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir, güvenilir mali bilgiye duyulan ihtiyaç artmıştır. Uluslararası sermaye hareketliliğinin başlaması ile finansal raporlamada ve denetimde ortak bir düzen oluşturulmasına ihtiyaç artmıştır. Birçok ülkede faaliyet gösteren şirketler, birbirinden farklı mali düzenlemeler ve farklı muhasebe uygulamaları ile karşılaşmıştır. Bu durum, finansal raporlamada uyumlaştırmanın yapılmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle bağımsız denetim alanında, 2000’li yıllardan itibaren başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde büyük şirketlerde yaşanan iflas ve yolsuzluklar, finansal tabloların hazırlanmasında ve denetlenmesinde ihtiyaç duyulan güveni daha önemli düzeye getirmiştir. Bu skandallardan etkilenenlerin başında yatırımcılar gelmektedir. 


    Güvenilir olmayan bilgilere dayanılarak alınan kararlar hem toplumdaki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını önlemekte hem de faydalı finansal bilgi kullanıcılarının ve yatırımcıların ekonomik karar almalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle ekonomik karar alıcılar bakımından fi nansal bilgilerin doğruluğu noktasında standartlara uygun bağımsız güvence arayışı ortaya çıkmıştır. Bağımsız güvence ortamının sağlanması ise fi nansal raporların tarafsız, doğru ve güvenilir olacak şekilde oluşturulması ve hazırlanıp, bağımsız ve güvenilir kişi ve kurumlar tarafından denetlenmesi ile mümkündür. Bu çerçevede, muhasebe ve denetim üzerindeki kontroller arttırılarak bu alanda “Kamu Gözetimi” anlayışı esas alınmıştır. Gelişmiş ülkelerde meslek kuruluşları tarafından muhasebe ve denetime ilişkin yürütülen hizmetler, bağımsız bir kamu otoritesine bağlı gözetim kurumlarına verilerek bir vesayet sistemi oluşturulmuştur. 


    Ülkemizde ise finansal raporlama alanında 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uluslararası entegrasyonun sağlanması amacıyla ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişi tacirlerin gerek ticari defterlerini tutarken gerek bireysel ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartları’na, Kavramsal Çerçeve’de yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Aynı gelişme ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni TTK uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere 2 Kasım 2011 tarihinde 660 sayılı KHK ile Kurumumuz oluşturulmuştur. 660 sayılı KHK’da belirtilen Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK), 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde, kapsamını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Mevcut düzenleme Kurumumuzca 26/08/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararıyla, genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulamasına, TMS uygulama kapsamı dışında kalan kurum, kuruluş ve işletmelerin ise Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemeleri uygulamaya devam etmesine karar vermiştir.


    Kamu gözetimi altında bağımsız denetimi sağlamak amacıyla Kurumumuzun asli görevleri arasında uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde TMS ile BDS (Bağımsız Denetim Standartları) oluşturulması yer almaktadır. Kurumumuz, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı ile yapmış olduğu lisans anlaşması çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının çevirisini yaparak “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” adı altında yayımlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan değişiklikler ve güncellemeler takip edilerek mevzuatımıza kazandırılmıştır. Kurumumuz 2011 ve 2013 yıllarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını, bunların eklerini, açıklayıcı örnekleri ve yorumları da içerecek şekilde tam set olarak yayımlamıştır. Bu çalışma nisan 2015 itibariyle Kurumumuz tarafından yayımlanan TFRS’lerin güncel hali kullanıcıların yararlanması amacıyla www.kgk.gov.tr internet sitemizde yayımlanmıştır. 


    Bu çalışmaların hazırlanmasında, standartların mevzuatımıza kazandırılmasında yoğun çaba harcayan, Kurumumuz değerli Üyeleri ve Başkan Yardımcılarına, Daire Başkanlarına, Kurumumuz Uzman ve Uzman Yardımcılarına, Kurumumuz çalışanlarına, standartların geliştirilmesinde görüş ve katkılarını esirgemeyen muhasebe ilgi gruplarına ve Kurumumuz çalışmalarına doğrudan veya dolaylı katkı veren üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerine ve özellikle bu eserin sizlere kazandırılmasında emeği geçen KGK Uzmanları Derneği’ne içten teşekkürlerimizi sunarız.

Nisan 2015

Seyit Ahmet Baş

Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları

  • Ürün Kodu: KTP00002
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 46,30TL


Benzer Ürünler

Türkiye Denetim Standartları

Türkiye Denetim Standartları

Nisan 2015 baskısı16x23 cm. ebatlı, 70 gr. 1. hamur, sayfalar tek renk baskılı 950 sayfa, i..

32,41TL