Muhasebe ve Denetim Dünyası Yıl:1 - Sayı:3 - Ekim&Aralık 2016


 
Yıl:1 - Sayı:3 - Ekim & Aralık 2016
ISSN: 2458-8032
Yayın Periyodu: Üç ayda bir yayınlanır
 
 
Künye
Editörün Notu
Bu Sayıyı İndir

 


BAĞIMSIZ DENETİMDE MÜŞTERİ KABULÜ
Aziz DOĞAN – Kurul Üyesi

Denetçinin yeni müşteri kabulüyle ilgili kararları, denetim standartlarına uygun olarak uygulamak zorunda olduğu denetim süreçlerinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Yeni müşteriler ya da mevcut müşterilerle yeni bir sözleşme yapılması tarafsızlığa bir tehdit oluşturabileceği...

 

RİSK BAZLI DENETİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
Kağan ERTOP – Uzman Yrd.

Hile farklı şartlar altında, farklı kişilere,değişik anlamlar ifade etmektedir. Hile genellikle doğru, gerçek, adil, haklılık kavramlarının zıddı olan kasti eylemler (yalan söylemek ve kandırmak gibi) olarak algılanmaktadır. Bağımsız Denetim Standardı 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) hileyi;...

 

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDE COBIT STANDARDININ YERİ, SERTİFİKALAR VE SÜREÇLER
Hasan TURAN - Uzman Yrd.

Günümüzde bilgisayar destekli muhasebe ve bilgi teknolojilerinin yaygın biçimde kullanılması, kuruluşların altyapılarını bilgi sistemleri üzerinde bina etmesi ve bilgi sistemlerinin işleyişlerindeki artan karmaşıklık finansal denetimin yanında bilgi teknolojileri(BT) denetiminin önemini arttırmıştır...

 

TMS 36 KAPSAMINDA VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Sevgi KILIÇ – Uzman Yrd.

Türkiye Muhasebe Standardı 36 (TMS 36)“Varlıklarda Değer Düşüklüğü”, finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu sağlayabilmesi amacıyla ve ihtiyatlılık ilkesi gereğince, varlıkların geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir tutar ile finansal tablolarda sunulmasını önlemeye yönelik uygulanması gereken esasları belirlemektedir...

 

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI UYARINCA FİNANSAL ARAÇLARIN ÖLÇÜMÜ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Seyra Özge BİÇER – Uzman Yrd.

20. yy’ın son çeyreğinde yaşanan ekonomik değişkenlikler ve finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar neticesinde uluslararası piyasalarda artan rekabet ve risklerden korunma ihtiyacı nedeniyle alternatif finansal araçlar kullanılmaya başlanmıştır. Finansal raporlama açısından ise ülkeler arası...

 

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDININ, TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI KAPSAMINDA TÜRKİYE UYGULAMASI
Mustafa SARI – Uzman Yrd.

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardında yer alan değerleme hükümleri Türk Vergi Kanunlarında yer alan değerleme hükümlerinden farklıdır. TMS 23 e göre işletmelerce bir özellikli varlığın elde dilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir...

 

ÖZELLİKLİ VARLIKLARIN BELİRLENMESİ AKTİFLEŞTİRİLMESİ İLE ÖZELLİKLİ VARLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurullah SAYIM – Uzman Yrd.

Ulusal ve uluslararası rekabetin artması, markalaşma ve yeni pazarlara açılma, işletmeleri “işletmenin sürekliliği” kavramından hareket etmesini sağlayarak kaynak arayışına sevk etmektedir. Bu kaynak arayışını işletmeler, ya özkaynaklardan ya da yabancı kaynaklardan sağlaması gerekmektedir...

 

TARIMSAL FAALİYETLERİN TMS 41 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TARIM İŞLETLEMELERİNİN İNCELENMESİ
Emrah Eren TİMURTAŞ – Uzman Yrd.

Canlı varlıklar doğma, büyüme, olgunlaşma, üreme, yaşlanma ve ölüm biyolojik dönüşüme maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle canlı varlıkların muhasebeleştirilme ve ölçümlerinin, tarım işletmelerinin sahip olduğu diğer varlıklardan farklı olması gerekmektedir...