Muhasebe ve Denetim Dünyası Yıl:1 - Sayı:2 - Temmuz&Eylül 2016


 
Yıl:1 - Sayı:2 - Temmuz & Eylül 2016
ISSN: 2458-8032
Yayın Periyodu: Üç ayda bir yayınlanır
 
 
Künye
Editörün Notu
Bu Sayıyı İndir

 


AB DENETİM REFORMU
Aziz DOĞAN – Kurul Üyesi

Finansal krizden hemen sonra Mayıs 2006’da AB tarafından kabul edilen 2006/43/EC sayılı denetim direktifi, finansal sistemi istikrara kavuşturmaya yönelik acil gereksinimlere odaklandığından denetim fonksiyonunun nasıl güçlendirileceği hususunda yeterli gayret gösterilmemiştir. 2008 yılındaki finansal krizden sonra, şirketlerin finansal tablolarına olan yatırımcı güveninin tekrar sağlanmasına acil bir gereksinim olduğundan, Avrupa Komisyonu denetçi bağımsızlığını güçlendirmek için 2010 yılında mevzuat çalışmalarını başlatmıştır...

 

KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Ahmet GÜRSOY – Uzman Yrd.

Günümüzde çok uluslu şirket sayısının ve yabancı paralı işlem hacminin artmasıyla birlikte, döviz kurları ve kurlardaki değişimin etkileri finansal raporlama açısından önem arz eden konuların başında gelmeye başlamıştır. Döviz fiyatları değiştikçe işletmelerin varlık ve yükümlülüklerinin değerleri etkilenmekte, bu durum aynı zamanda işletmelerin kârlılıklarına da yansımaktadır....

 

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDE ISO/IEC 27001 VE ISO/IEC 27002 STANDARTLARININ YERİ
Burcu GÜNDOĞAN - Uzman Yrd.

Çağımızda bilgi en değerli varlık olarak kabul edilmektedir. Bilgiden ve bilgi birikimlerinden en üst seviyede fayda sağlayabilmek adına bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri kullanımı karar alma süreçlerinde büyük rol oynamaktadır....

 

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI, ERTELENMİŞ VERGİLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Cansu ÇEVİK GÜÇLÜ – Uzman Yrd.

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) içerisinde yer alan TMS 12 Gelir Vergileri Standardının amacı genel olarak, kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin muhasebeleştirilmesi ve vergisel sonuçların finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin esasları belirlemektir...

 

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KONSOLİDASYONU
Ramazan ATABEY – Uzman Yrd.

Küreselleşen dünyada ticaret ve sermaye hareketlerinin giderek sınır tanımaz boyutlara ulaşmasıyla teknolojik gelişmelere ve ağırlaşan rekabet koşullarında uluslararası entegrasyon hareketlerine uyum sağlamak zorunlu bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır...

 

GAYRİMENKULLERİN TMS 40 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Nusret AYYILDIZ – Uzman Yrd.

Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu olarak yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca, işletmelerin aktiflerinde önemli bir yere sahip olan gayrimenkullerin stok, maddi duran varlık veya yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılması söz konusu olabilmektedir...

 

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN BIST30 ANALİZİ
Hüseyin DEMİRBAŞ – Uzman Yrd.

Genel anlamıyla maddi olmayan duran varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, işletmenin hâlihazırda faydalandığı veya faydalanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiye gibi kalemlerden oluşur...

 

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
M. Emre YAKUT – Uzman Yrd.

Finansal kiralama varlığın mülkiyetinin kiralayanda, kullanım hakkının ise kiracıda olduğu bir yatırım aracı olarak tanımlanabilmektedir. Bu yöntemde kiracı kiralanan malların ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kullanma yetkisine sahip olmakta ve mülkiyet dışındaki bütün riskleri ve faydaları üstlenmektedir...